นาย นาง นางสาว :
นามสกุล :
โทรศัพท์มือถือ :
อีเมล :
เขตที่อยู่ :
เขตที่ทำงาน :
อายุ :
ไม่เกิน 25 ปี 26 - 30 ปี 31 - 35 ปี
36 - 40 ปี 41 - 45 ปี 46 - 50 ปี
51 - 55 ปี 56 - 60 ปี มากกว่า 60 ปี
สถานภาพ :
โสด สมรสไม่มีบุตร สมรสมีบุตร
จุดประสงค์ในการซื้อ :
ที่อยู่อาศัย เก็บเป็นทรัพย์สิน ลงทุน
งบประมาณในการซื้อ :
ต่ำกว่า 1.50 ล้านบาท 1.50 - 2.00 ล้านบาท 2.01 - 2.50 ล้านบาท
2.51 - 3.00 ล้านบาท 3.01 - 3.50 ล้านบาท 3.51 - 4.00 ล้านบาท
มากกว่า 4.00 ล้านบาท
ประเภทห้องชุดที่ท่านสนใจ :
1 ห้องนอน 2 ห้องนอน
ขนาดห้องชุดที่สนใจ (ตร.ม.) :
น้อยกว่า 25 ตร.ม. 25 - 30 ตร.ม. 31 - 35 ตร.ม.
36 - 40 ตร.ม. 41 - 45 ตร.ม. 46 - 50 ตร.ม.
มากกว่า 50 ตร.ม.

095 4488 848